چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

  • اخبار روز

  • روابط عمومی

  • 2 ماه قبل

  • پ

تولیدکنندگان و کارآفرینان محترم صنایع دستی دارای پروانه تولید کارگاهی یا انفرادی دارای اعتبار که کارگاه خارج از منزل دارند، در صورت تمایل بازدید از کارگاه تولیدیشان توسط تورهای گردشگری و درج آدرس کارگاه و شماره تماس در کتابچه استان جهت بازدید عموم مردم، اطلاعات خود را تا تاریخ 1401/9/12 به معاونت صنایع دستی ارائه نمایند.