دوشنبه ، 04 مهر، 1401

  • اخبار روز

  • نویسنده وب سایت

  • 1 سال قبل

  • پ

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه تا 15 تیرماه سال جاری معمول می گردد.