پنج شنبه ، 07 مرداد، 1400

  • اخبار روز

  • نویسنده وب سایت

  • 3 هفته قبل

  • پ

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه تا 15 تیرماه سال جاری معمول می گردد.