چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

فرآیند و ضوابط مناطق نمونه گردشگری

فرآیند و ضوابط سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری به استناد نامه شماره ۴۵/۶۰/۹۱۲ تاریخ ۸/۵/۹۱ معاون سرمایه گذاری و تامین منابع

۱) فراخوان رسمی ( اعلام عمومی و درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و سایت اداره کل )

-آن دسته از مناطق نمونه که حائز شرایط لازم زیر باشند در آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار درج خواهد شد.

الف:منطقه یا مناطق مورد نظر دارای مصوبه هیت دولت باشند

ب :محدوده مورد نظر در مطالعات امکان سنجی تعیین شده باشد

ج:استعلام واگذاری اراضی از دستگاههای ذیربط انجام و پاسخ ان اخذ شود ( اعلام نظر نهایی )

د: صورتجلسه هیات ارزیابی در خصوص انتخاب مناطق نمونه گردشگری جهت درج در آگهی فراخوان

و :ارائه طرح توجیهی اولیه به اداره کل استان و بررسی در شورای فنی سرمایه گذاری داخلی جهت طرح در جلسه ارزیابی

 

۲) تشکیل جلسه ارزیابی بازگشایی و بررسی درخواست پیشنهاد سرمایه گذاران ( حداکثر ۷ روز )

۳)اعلام نتیجه هیات ارزیابی بازگشایی به سرمایه گذار منتخب جهت تکمیل اسناد و مدارک ( ظرف مدت ۲ روز )

-هرگونه اعتراض در خصوص انتخاب سرمایه گذار ، می بایست حداکثر ظرف مدت ۳ روز به اداره کل استان تحویل و برای رسیدگی به معاونت مربوطه ارسال گردد ،  معاونت حداکثر ظرف مدت یک هفته نظر خود را اعلام خواهد کرد.

 

۴) ارسال صورتجلسه هیات ارزیابی توسط اداره کل استان به معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع (ستاد مرکزی )

۵) عقد قرارداد و صدور موافقت نامه تاسیس به امضای مدیرکل

-در صورت انصراف و یا عدم مراجعه سرمایه گذار منتخب جهت عقد قرارداد ، هیات ارزیابی مکلف است طی مدت ۱۰ روز نسبت به دعوت از سرمایه گذار منتخب و تعیین تکلیف آن اقدام نماید. در غیر اینصورت طی مدت ۵ روز نسبت به انتخاب نفر بعدی و یا تجدید فراخوان طبق این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

-ارائه برنامه زمان بندی کل منطقه

 

۶) تهیه و ارائه طرح جامع گردشگری منطقه مربوطه از سوی سرمایه گذار به اداره کل استان و نهایتا” تصویب درمراجع قانونی مربوط

۷) تهیه و ارائه طرح تفصیلی منطقه مربوطه از سوی سرمایه گذار به اداره کل استان و نهایتا” تصویب درمراجع قانونی مربوط

-کلیه مراحل بند ۶ ( طرح جامع ) می بایست طبق شرح خدمات مصوب انجام گیرد (کلیه فصول آن خصوصا”قسمت ارزیابی زیست محیطی ، استعلامات و.. )

-نقشه پهنه بندی تصویب شده در طرح جامع می بایست پس از تایید نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی ، مبنای شروع به کار طرح تفصیلی قرار گیرد.

-انجام  مراحل تغییر کاربری ، تخصیص و واگذاری بعد از تایید مراجع ذیصلاح

 

۸)ارسال پرونده و نقشه های تایید شده به شهرداری ، بخشداری و…جهت صدور پروانه ساخت

۹)صدور مجوز ایجاد از طرف اداره کل استان

۱۰) شروع عملیات اجرایی طبق برنامه زمان بندی و انجام نظارت توسط این اداره کل