چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

فهرست واحدهای پذیرایی محور کرج – چالوس

فهرست واحدهای پذیرایی بین راهی محور کرج – چالوس

فهرست واحدهای پذیرایی بین راهی محور کرج – چالوس
ردیف نام واحد نوع واحد شهرستان آدرس تلفن
۱ البرز چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۱۲ ۳۵۳۵۳۶۳۰
۲ گل پامچال چایخانه کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۱۲ ۳۵۳۵۳۶۷۴
۳۵۳۵۳۷۸۴
۳ کوهسار کبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۱۲ ۳۵۳۵۳۳۴۹
۴ میزبان چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۳۷ ۳۵۲۷۰۱۱۲
۵ میرزایی چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۷ ۳۵۳۵۳۶۵۵
۳۵۳۵۳۸۹۳
۶ ریحان چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۵ ۳۲۲۸۰۵۹۴-۳۲۲۸۰۶۹۹
۷ توچال چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۳۶ ۳۵۲۴۰۳۲۰
۸ کاسپین چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۱۴ ۳۵۳۵۳۸۷۰
۹ ماهان چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۴۵ ۳۵۲۹۲۱۱۱
۱۰ سرو چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۲۲ ۳۵۳۴۲۵۷۷
۱۱ سعید چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۴۵ ۳۵۲۵۵۰۵۱
۱۲ ساحل چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۲۶ ۳۶۷۷۰۳۹۱
۱۳ هفت چشمه چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس محله آدران ۳۵۳۴۲۶۴۶
۱۴ کابان (بام سرو) چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۸ ۳۲۳۵۳۹۹۸
۳۵۳۵۳۷۶۱
۱۵ آرش چایخانه کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۵۸ ۳۵۲۶۲۵۰۱
۱۶ ارکیده مجتمع پذیرایی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۱۳ ۳۵۳۵۳۶۵۶
۱۷ پامچال چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۱۴ ۳۵۳۵۳۸۲۰
۱۸ جوانمردی چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۴۸ ۳۵۲۹۲۰۵۲
۱۹ چهارفصل قهوه خانه کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۵۸ ۳۵۲۶۲۵۹۸
۲۰ سرچشمه کبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۴۵ ۳۵۲۹۲۱۹۲
۲۱ سیبوچال چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۲۲  
۲۲ شبستان سراج کبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۹ ۳۵۳۵۴۰۵۵
۲۳ مهرگان کبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۱۰ ۳۵۳۵۳۳۲۶
۲۴ بهار واحد پذیرایی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۸ ۳۵۳۵۳۳۱۱
۲۵ شهرام چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۴۵ ۳۵۲۹۲۱۱۴
۲۶ شاندیز پذیرایی بین راهی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۲۰ ۳۵۳۴۲۶۸۸
۲۷ شقایق چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۴۰ ۳۵۲۷۰۰۲۹
۲۸ علیرضا کبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۵۸ ۳۵۲۵۵۰۶۸
۲۹ فانوس چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۵۰ ۳۵۲۹۲۰۲۳
۳۰ کسری چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۵۸ ۳۵۲۶۰۰۰۴
۳۱ کلبه سبز کبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۴۸ ۳۵۲۹۲۰۲۹
۳۲ کوشک بالا قهوه خانه کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۲۶ ۳۵۲۴۵۰۳۲-۳
۳۳ کوهستان چایخانه کرج محور کرج – چالوس- محله سیرا-  کیلومتر  ۳۵ ۳۵۲۴۰۰۷۵
۳۴ گل چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۶۲ ۳۵۲۶۲۵۴۱
۳۵ ستارخان (چالوس سابق) چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۱۰ ۳۵۳۵۴۰۰۷
۳۶ لادن مجتمع پذیرایی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۷- روستای سرودار ۳۲۲۸۰۶۳۲
۳۷ لاله پذیرایی بین راهی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۷- بعد از وضال ۳۲۲۸۰۶۳۲
۳۸ کاج (مهتاب کوهستان) کبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۲۰ ۳۵۳۴۲۷۱۲
۳۹ کوهساران پذیرایی بین راهی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۷ ۳۲۲۸۰۶۲۹-۲۶
۴۰ مرید حق چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۴۰ ۳۵۲۷۰۴۱۸
۴۱ مزرعه قهوه خانه کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۴۵ ۳۵۲۷۰۱۲۲
۴۴ بلدرچین مجتمع پذیرایی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۷ ۳۵۳۵۳۹۲۸
۳۵۳۵۳۹۳۵
۴۵ نوروزی واحد پذیرایی میان راهی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۱۲ ۳۵۳۵۳۵۹۳
۳۵۳۵۳۳۲۸
۴۶ آفرنگ (مهتاب سابق) مجتمع پذیرایی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر  ۱۰- پورکان ۳۵۳۵۴۰۴۰
۴۷ قلهک چلوکبابی کرج محور کرج- چالوس- کیلومتر ۷- محله سرودار ۳۵۳۵۳۵۴۹
۴۸ گل مریم کبابی کرج محور کرج-چالوس- کیلومتر ۲۰ ۳۵۳۴۲۴۷۱
۴۹ دیپلمات مجتمع پذیرایی کرج محور کرج-چالوس- کیلومتر ۱۲، رشک بهشت، قبل از آدران، پلاک ۱۹۵ ۵۳۴۲۶۲۰
۵۰ ارغوان (یوسف) واحد اقامتی-پذیرایی کرج محور کرج-چالوس- کیلومتر ۷ ۳۲۲۸۰۶۴۴
۵۱ هفت ستون واحد پذیرایی کرج محور کرج- چالوس- کیلومتر ۱۱ ۳۵۳۵۴۱۰۲
۵۲ لندی واحد پذیرایی کرج استان البرز- محور کرج- چالوس- کیلومتر ۸ ۳۵۳۵۴۰۷۸
۵۳ شب نشین واحد پذیرایی کرج استان البرز- محور کرج- چالوس- کیلومتر ۳ ۳۲۲۸۰۳۲۷
۵۵ دهکده واحد پذیرایی کرج محور کرج- چالوس، کیلومتر ۳۰ ۳۵۲۴۰۰۲۴
۵۶ درویش(شب های شهسوار) چلوکبابی کرج محور کرج – چالوس کیلومتر ۵۷ ۳۵۲۵۵۰۲۳
۵۷ یلدا واحد پذیرایی کرج محور کرج- چالوس- کیلومتر ۱۱  
۵۸ یزدی واحد پذیرایی کرج محور کرج- چالوس- کیلومتر ۱۰ ۳۵۳۵۳۴۲۴
۵۹ جوان واحد پذیرایی کرج محور کرج- چالوس- کیلومتر ۵۰ ۳۵۲۹۲۰۱۱
۶۰ چهلستون نصیری چلوکبابی کرج محور کرج- چالوس- کیلومتر ۴۲  
۶۱ ملک احسان چلوکبابی کرج محور کرج- چالوس- کیلومتر ۴۷  
فهرست واحد های پذیرائی بین راهی محور کرج – ساوجبلاغ
ردیف نام واحد نوع واحد شهرستان آدرس تلفن
۱ گل محمدی(شعبه۲) مجتمع پذیرایی ساوجبلاغ ساوجبلاغ-ینگی امام-میدان انقلاب ۴۴۳۲۳۳۳۷
۲ عمو حسن مجتمع پذیرایی ساوجبلاغ ساوجبلاغ – منطقه کردان ، جاده برغان ، روستای ورده ، شماره ۲ ۴۴۲۱۹۱۲۰-۲۱
۳ مهدی چلوکبابی ساوجبلاغ اتوبان تهران قزوين ، کيلومتر ۲۰ ۴۴۳۵۴۳۷۳
۴ چهل ستون چلوکبابي ساوجبلاغ  محور قدیم کرج -هشتگرد، کيلومتر ۱۴ ۳۴۷۰۰۰۵۵
۵ سیمرغ مجتمع پذیرایی ساوجبلاغ هشتگرد – بعد از پلیس راه ۴۴۷۰۹۳۰۸
۶ طاووس چلوکبابی هشتگرد  محور قدیم کرج – آبیک، کيلومتر ۱۴ ۴۴۳۸۳۳۱۴
۹ نقش جهان(پسرخاله) مجتمع پذیرایی ساوجبلاغ ساوجبلاغ-  هشتگرد- بلوار امام خمینی- روبروی بانک ملت ۴۴۲۲۲۷۲۹
۱۰ پدیده البرز مجتمع پذیرایی ساوجبلاغ ساوجبلاغ – شهرک طاووسیه- خیابان ۲۵ ۰۲۶-۴۴۳۸۵۵۳۸
۱۱ گل محمدی مجتمع پذیرایی ساوجبلاغ اتوبان کرج- قزوین- کوهسار – نرسیده به شنده – جاده ولیان
نبش خیابان مدرس
۴۳۲۳۹۸۰-۴۳۲۳۳۷
۱۲ عسل مجتمع پذیرایی ساوجبلاغ انتهای باغستان، جاده آتشگاه به سمت برغان، کیلومتر ۵ ۴۳۷۹۵۱۰
۱۳ دامنه البرز واحد پذیرایی ساوجبلاغ ساوجبلاغ: کوهسار، کردان، نرسیده به سه راه کوهسار، سمت چپ ۴۴۳۳۳۳۴۳
۱۴ خاطره مجتمع پذیرایی ساوجبلاغ ساوجبلاغ- سهیلیه- ورودی دوم لشگرآباد- پلاک ۴۵ و ۷۱ ۴۴۴۵۳۲۸۰-۴۴۴۵۰۰۱-۵
۱۵ ارم چهارباغ واحد پذیرایی ساوجبلاغ ساوجبلاغ- چهارباغ- بلوار امام خمینی- گلستان ۶ ۴۴۵۶۴۷۷۰
۱۶ فانوس برغان واحد پذیرایی ساوجبلاغ ساوجبلاغ- دهستان برغان- روستای سیاهکران ۴۴۶۹۳۵۲۶
۱۷ ایران زمین واحد پذیرایی میان راهی ساوجبلاغ آزاد راه کرج- قزوین- بعد از پل کردان- جنب شرکت پرزان صنعت ۴۴۳۳۴۶۲۰
۱۸ آتانا مجتمع تفریحی پذیرایی ساوجبلاغ ساوجبلاغ- کوهسار- سه راه شنده ۴۴۳۲۶۰۱۲
۱۹ کیاروستا واحد پذیرایی ساوجبلاغ   محور قدیم کرج – آبیک، کيلومتر ۱۹ ۴۴۵۲۲۴۲۰