چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

معاونت سرمایه گذاری

مجوز تاسیسات گردشگری :
(۱) هدف و دامنه کاربرد:
مشخص نمودن روند مجوز تاسیسات گردشگری  
(۲) مسئولیت:
مسئولیت آن با معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری می باشد.
(۳) روش اجرایی:

 

 

مجوز مناطق نمونه گردشگری :
(۱) هدف و دامنه کاربرد:
مشخص نمودن روند مجوز مناطق نمونه گردشگری 
(۲) مسئولیت:
مسئولیت آن با معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری می باشد.
(۳) روش اجرایی: