چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

اساسنامه

به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ومطالعه وتحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها و همچنین توسعه پژوهشهای میراث فرهنگی کشور و حمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه با برخورداری از توان و اطلاعات علمی از طریق استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات بالقوه و بالفعل نیروی انسانی کارا ، آزمایشگاه ها و لوازم کتابخانه و سایر وسایل پژوهشی موجود سازمان میراث وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می شود براساس موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی تبدیل وامور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد .
اهداف :
 انجام پژوهش به منظور حفظ و احیا و حل مسائل و مشکلات و تنگناهای میراث فرهنگی کشور وسایر اهداف مندرج در قانون تشکیل و قانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی .
 وظائف :
۱-       انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه های مربوط 
۲-       انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با برنامه های تحقیقاتی مورد نظر
۳-       بررسی و شناسایی نیازهای گوناگون برنامه های تحقیقاتی مورد نظر در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی و بهره گیری مطلوب از امکانات موجود
۴-       انجام فعالیتهای ضروری در جهت بکار گیری نتایج تحقیقات
۵-       فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرحهای تحقیقاتی مربوط
۶-       بررسی و شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی بخشهای تولیدی خدماتی و اجرایی  
۷-       ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور
۸-    سایر وظائف مندرج در قانون تشکیل و قانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی