معرفی معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع:

مهندس کامکار

سرپرست معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع

تلفکس:۰۲۶۳۲۸۲۹۱۱۲