سرپرست معاونت میراث فرهنگی . جناب آقای علیرضا دهقان مهرجردی