صدور پروانه بهره برداری تأسیسات اقامتی و پذیرایی :
 

مسئول

download

 

 

download-1

download-2

 

صدور کارت راهنمایان گردشگری :
(۱) هدف و دامنه کاربرد:
هدف از تدوین این روش اجرایی، مشخص نمودن روند صدور کارت راهنمایان گردشگری می باشد.

(۲) مسئولیت:
مسئولیت اجرای آن با واحد آموزش معاونت گردشگری اداره کل استان می باشد.

(۳) روش اجرایی:

download-3

download-4

 

صدور مجوز فعالیت بند (ب) :
(۱) هدف و دامنه کاربرد:
هدف از تدوین این روش اجرایی، مشخص نمودن روند صدور مجوز فعالیت بند (ب) می باشد.

(۲) مسئولیت:
مسئولیت اجرای آن با واحد دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری معاونت گردشگری اداره کل می باشد.

(۳) روش اجرایی:

download-5

download-6 download-7

صدور مجوز  برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی :
(۱) هدف و دامنه کاربرد:
هدف از تدوین این روش اجرایی، مشخص نمودن روند صدور مجوز دوره های برگزاری کوتاه مدت آموزشی 
می باشد.

(۲) مسئولیت:
مسئولیت اجرای آن با واحد آموزش معاونت گردشگری اداره کل استان می باشد.

(۳) روش اجرایی:

download-8 download-9 download-10