نام معاونت شناسنامه خدمت دستورالعمل لینک دسترسی
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی گردشگری  فایل (PDF)
صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب) گردشگری  فایل (PDF)  فایل (PDF)
فرایند
ta.ichto.ir
صدور پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی  فایل (PDF)  فایل (PDF)
 فرایند
Bpms.ichto.ir
صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی) صنایع دستی  فایل (PDF)  فایل (PDF)
فرایند
Bpms.ichto.ir
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی صنایع دستی  فایل (PDF)  فایل (PDF)
فرایند
Bpms.ichto.ir
درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری سرمایه گذاری  فایل (PDF)  فایل (PDF)
فرایند
sipsic.ir
اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان سرمایه گذاری  فایل (PDF)  فرایند sipsic.ir
اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرمایه گذاری  فایل (PDF)  فرایند omtm.ir
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری سرمایه گذاری  فایل (PDF)
ثبت آثار منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی  فایل (PDF)  فایل (PDF)
فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان میراث فرهنگی فایل (PDF)  فایل (PDF)
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی میراث فرهنگی  فایل (PDF)  فایل (PDF)
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن میراث فرهنگی  فایل (PDF)
ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن میراث فرهنگی  فایل (PDF)
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی  فایل (PDF)
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری گردشگری  فایل (PDF)  فایل (PDF)
اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری گردشگری  فایل (PDF)
توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه های صنایع دستی صنایع دستی  فایل (PDF)
سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران کشور(سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری) صنایع دستی  http://sipsic.ir
سامانه یکپارچه سازی مدیریت املاک کشور- ثبت بناهای تاریخی – استعلام از محدوده طرح حریم میراث فرهنگی سرمایه گذاری  http://alborz.simak.ir
تعیین حریم حفاظتی و آزاد سازی میراث طبیعی و تاریخی حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه داران صدور پروانه مجموعه داری بررسی کسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال قطعی برون سازمانی اشیاء فرهنگی صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال قطعی درون سازمانی اشیاء فرهنگی و تاریخی مستندنگاری و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در درست مردم تعیین حریم حفاظتی و آزاد سازی میراث طبیعی و تاریخی تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی میراث فرهنگی  http://jamichto.ir