نام جامعه

رئیس هیات مدیره

دبیر جامعه/ انجمن

مدیر عامل

جامعه مراکز اقامتی اقامتی

عباس توکل

سمیه حیدریان

——–

جامعه سفره خانه داران

احمد کدخدازاده

حمید رضا یگانه

حمید رضا یگانه

جامعه واحدهای پذیرایی میان راهی 

داوود جوانمردی

فواد محمد نصیری

مجید اسماعیلی

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری 

علی گلوند

مرتضی نجفی

——–

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری

امیر گوهر شناس مقدم

سپیده اتحادیان

——–