یکشنبه ، 01 خرداد، 1401

شرح وظایف معاونت میراث فرهنگی

تهيه و تدوين ضوابط و دستور العمل هاي مربوط به چگونگي ثبت، تهيه شناسنامه هاي فني و ساير موارد مربوط به ثبت آثار منقول و غير منقول تاريخي- فرهنگي، بافت هاي تاريخي، ميراث طبيعي و ميراث معنوي در فهرست آثار ملي و جهاني و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط سازمان ۲٫مطالعه و بررسي پيرامون آثار منقول

  1. تهيه و تدوين ضوابط و دستور العمل هاي مربوط به چگونگي ثبت، تهيه شناسنامه هاي فني و ساير موارد مربوط به ثبت آثار منقول و غير منقول تاريخي- فرهنگي، بافت هاي تاريخي، ميراث طبيعي و ميراث معنوي در فهرست آثار ملي و جهاني و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط سازمان
  2. مطالعه و بررسي پيرامون آثار منقول و غير منقول فرهنگي- تاريخي ارزشمند به منظور ثبت آنها در فهرست آثار ملي
  3. بررسي و شناسائي آثار منقول و غير منقول فرهنگي و تاريخي و ميراث طبيعي و معنوي داراي ارزش و قابليت ثبت در فهرست جهاني و پيشنهاد به معاونت ميراث فرهنگي جهت ثبت آنها
  4. انجام اقدامات لازم به منظور ثبت آثار و بافت هاي تاريخي غير منقول، اموال فرهنگي، تاريخي و ميراث طبيعي و معنوي در چارچوب مقررات مربوط
  5. تهيه و تنظيم و ارائه پرونده آثار فرهنگي- تاريخي تصويب شده جهت تأييد نهائي رياست سازمان و ابلاغ مصوبه به مقامات ذيربط
  6. تهيه بانك اطلاعات مربوط به آثار ثبت شده به تفكيك موضوع و منطقه جغرافيائي 
  7. نظارت مستمر بر آثار تاريخي- فرهنگي و طبيعي ثبت شده در فهرست آثار ملي و جهاني به منظور جلوگيري از دخل و تصرف در آثار مذكور و ارائه گزارش جهت پي گيري هاي حقوقي و حفاظتي در خصوص دخل و تصرف هاي انجام شده
  8. ايجاد بسترهاي مناسب همکاري در راستاي مشارکت مردم و جذب بخش غير دولتي در کليه فعاليت هاي مرتبط با شناسايي و ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي
  9. انجام ساير امور مربوط به ثبت ميراث فرهنگي- تاريخي و طبيعي در چارچوب مقررات مربوط حسب مورد