یکشنبه ، 01 خرداد، 1401

گروه ثبت و تعیین حریم

بررسی و شناسایی آثار ارزشمند منقول و غير منقول تاریخی- فرهنگی؛ بافت هاي تاريخي، میراث ناملموس (معنوی)؛ میراث طبیعی؛ میراث مستند و میراث دیجیتال استان.

گروه ثبت آثار و تعیین حریم

 1. بررسی و شناسایی آثار ارزشمند منقول و غير منقول تاریخی- فرهنگی؛ بافت هاي تاريخي، میراث ناملموس (معنوی)؛ میراث طبیعی؛ میراث مستند و میراث دیجیتال استان.
 2. بررسي و شناسائي آثار منقول و غير منقول تاريخي – فرهنگی، بافت هاي تاريخي، میراث ناملموس (معنوی) و میراث طبیعی داراي ارزش و قابليت ثبت در فهرست جهاني و پيشنهاد به معاونت ميراث فرهنگي برای ثبت آنها.
 3. تهیه پرونده ثبتی آثار ارزشمند تاریخی- فرهنگی؛ بافت هاي تاريخي، میراث ناملموس (معنوی) و میراث طبیعی استان در چهار چوب ضوابط و دستورالعمل های سازمان.
 4. تهیه گزارش مقدماتی از آثار ارزشمند تاریخی- فرهنگی؛ بافت های تاریخی، میراث ناملموس (معنوی) و میراث  طبیعی جهت طرح در شورای ثبت استان و تصویب نهایی آن.
 5.  برگزاری منظم جلسات شورای ثبت استان و بررسی پرونده های تهیه شده در شورا.
 6.   ارسال گزارش مصوب شورای ثبت استان پيرامون آثار منقول و غير منقول فرهنگي- تاريخي؛ بافت هاي تاريخي، میراث ناملموس (معنوی) و میراث طبیعی ارزشمند به شورای ثبت سازمان مرکزی به منظور ثبت آنها در فهرست آثار ملي کشور.
 7. تهيه بانك اطلاعات مربوط به آثار ثبت شده به تفكيك موضوع و منطقه جغرافيائي استان.
 8. تعیین حریم محوطه ها؛ تپه ها و بناهای تاریخی و ضوابط ساخت و ساز در محدوده آنها.
 9. انجام بررسی های لازم به منظور تعیین قابلیت ها و ارزش های محوطه ها؛ بنا ها و آثار منقول تاریخی- فرهنگی و اقدام به منظور ثبت آنها در فهرست آثار ملی و جهانی در چارچوب مقررات .
 10. نظارت مستمر بر آثار تاريخي- فرهنگي و طبيعي ثبت شده در فهرست آثار ملي و جهاني با همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی استان به منظور جلوگيري از دخل و تصرف در آثار مذكور و ارائه گزارش جهت پي گيري هاي حقوقي و حفاظتي در خصوص دخل و تصرف هاي انجام شده.
 11. ایجاد بسترهای مناسب همکاری در راستای مشارکت مردم و جذب بخش غیر دولتی در کلیه فعالیت های مرتبط با شناسایی و ثبت میراث فرهنگی و طبیعی.
 12. انجام ساير امور مربوط به ثبت ميراث تاريخي – فرهنگی؛ بافتهای تاریخی میراث ناملموس (طبیعی) و میراث طبيعي در چارچوب مقررات سازمانی.