یکشنبه ، 01 خرداد، 1401

اسناد و نسخ خطی

مرکزاسناد ونسخ خطی یکی ازبخشهای معاونت میراث فرهنگی اداره کل میباشد این حوزه که ازسال ۱۳۹۰راه اندازی شده وحدود چهارسال ونیم است که دراین اداره کل فعالیت مکند این بخش که نگهداری وسامندهی اسناد استان رابرعهده دارد .وازطریق فهرست نویسی سندها میتواند اطلاعات خوبی رادراختیار محققین ودانشجویان قراربدهد

مرکزاسناد ونسخ خطی یکی ازبخشهای معاونت میراث فرهنگی اداره کل میباشد این حوزه که ازسال ۱۳۹۰راه اندازی شده وحدود چهارسال ونیم است که دراین اداره کل فعالیت مکند این بخش که نگهداری وسامندهی اسناد استان رابرعهده دارد .وازطریق فهرست نویسی سندها میتواند اطلاعات خوبی رادراختیار محققین ودانشجویان قراربدهد یکی دیگر ازفعالیتهای این حوزه شناسایی اسناد مناطق مختلف استان است.بعدازسال۱۳۹۳وواگذاری کاخ مروارید به اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری این بخش درزمینه پیدایی وآشنایی بیشتراین مجموعه ازطریق بدست آوردن اسناد مربوطه فعالیتهای ارزنده ای داشته است لازم به ذکراست که مراجعینی که به صورت آزاد اسناد ونسخ خطی خودرادراختیار این حوزه قرار میدهند کارشناسی ومطالعه شده واصل سند به صاحبش بازگرداننده میشود