یکشنبه ، 01 خرداد، 1401

صدور مجموعه داری و باستان شناسی

مراحل صدور مجوز مجموعه داری : مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری (معاونت میراث فرهنگی – امور موزه ها) و ارائه درخواست کتبی و دریافت فرم های مربوطه ......

مراحل صدور مجوز مجموعه داری :
۱-    مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری (معاونت میراث فرهنگی – امور موزه ها) و ارائه درخواست کتبی و دریافت فرم های مربوطه 
۲-    بازدید کارشناسان از مجموعه و ارائه نظریه کارشناسی
۳-    تکمیل پرونده و انتقال آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری  کشور و صدور مجوز مجموعه داری
مدارک موردنیاز جهت صدور مجوز مجموعه داری :
۴-    6 قطعه عکس رنگی ۳ ×4
۵-    کپی کارت ملی به همراه اصل آن
۶-    کپی شناسنامه به همراه اصل آن
۷-    تصویر و اصل کارت پایان خدمت 
۸-    لیست کامل اشیاء مجموعه به همراه تعداد و قدمت آن در قالب برنامهword  در فرمت B MITRA در قالب لوح فشرده
۱-    تصاویر کامل اشیاء در قالب لوح فشرده باکیفیت DPI   
            مراحل صدور مجوز موزه خصوصی :
– ۱ مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری (معاونت میراث فرهنگی -امور موزه ها) و ارائه درخواست کتبی و دریافت فرم های مربوطه
۲-    بازدید کارشناسان از مجموعه و محل مورد نظر برای موزه و ارائه نظریه کارشناسی
۳-    تکمیل پرونده و انتقال آن به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری و صدور مجوز موزه خصوصی
             شرایط صدور مجوز جهت تأسیس موزه های خصوصی:
۱-    متقاضی می بایست دارای تجربه کاری یا تحصیلات آکادمیک در زمینه مرتبط با موضوع مورد در خواست باشد. 
۲-    مدیر علمی می بایست دارای تحصیلات آکادمیک و تجربه کاری در زمینه مرتبط با موضوع موزه (باستان شناسی ،مردم شناسی ،تاریخ ،هنرو….)باشد.
۳-    به منظور بهره برداری بهتر و اطلاع رسانی کافی در زمینه معرفی اشیاء و ارائه خدمات موزه ای شخص متقاضی حتماً می بایست یک نیروی موزه دار را در استخدام گیرد.
تبصره : در صورتیکه فرد متقاضی مجوز واجد شرایط جهت اخذ مجوز نباشد ،به مدیر علمی مربوطه با داشتن شرایط ذکر شده در بالا مجوز تأسیس موزه اهدا خواهد شد. 
                مدارک موردنیاز جهت صدور مجوز موزه خصوصی :
 مدارک مورد نیاز: ( ۱-شخصی متقاضی   2- مدیر علمی ۳- کارشناس موزه داری   )
۱-    داشتن مجوزه مجموعه داری و گذشتن حدود۶ ماه از صدور آن
۲-    ارائه طرح محتوایی در برنامه word ،فرمت B MITRA در قالب لوح فشرده
۳-    لیست کامل اشیاء مجموعه به همراه تعداد و قدمت آن در برنامه word ،فرمت B MITRA در قالب لوح فشرده
۴-    تصاویر کامل اشیاء در قالب لوح فشرده با کیفیت DPI   
۵-    داشتن فضایی حداقل حدود ۳۰۰ متر زیر بنا
۶-    ارایه تصویر مدارک مالکیت مکان موزه توسط شخص متقاضی
۷-     2قطعه عکس ۳ ×4
۸-    کپی کارت ملی به همراه اصل آن
۹-    کپی شناسنامه به همراه اصل آن
۱۰-    تصویر واصل کارت پایان خدمت
تصویر و اصل مدرک تحصیلی معتبر و مرتبط