معرفی معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع:

مهندس کامکار

سرپرست معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع

تلفکس:۰۲۶۳۲۸۲۹۱۱۲

 

J.J. Watt Authentic Jersey