معاون میراث فرهنگی البرز

حسین امین افشار می گوید…

 

نمایشگاه مردم شناسی وصنایع د ستی در بنای حمام تاریخی روستای هیو افتتاح شد و تا سه شنبه ۲۸ اسفند برای بازدید کنندگان دایر می باشد

 

برچسب ها: